VEKA AG

Izjava o zaštiti podataka:

Kompanija VEKA AG , kao operater ovih stranica, zaštitu vaših licnih podataka shvata veoma ozbiljno. U pogledu poverljivosti vaših licnih podataka postupamo u skladu s Osnovnom uredbom EU o zaštiti podataka (EU Data Protection Basic Regulation, EU-Datenschutz Grundverordnung - EU-DSGVO) i lokalnim zakonodavstvom koje važi u vašoj zemlji 

Ova Izjava o zaštiti podataka objašnjava vrstu, obim i svrhu prikupljanja i korišcenja podataka posetilaca i korisnika veb-lokacije kompanije VEKA AG. U slucaju da imate pitanja u vezi sa zaštitom podataka, možete se obratiti našem Službeniku za zaštitu podataka putem e-pošte: datenschutz@veka.com ili adrese navedene u daljem tekstu.

Obaveza u vezi sa informacijama prema cl. 13 DSGVO-a 

Nadležni organ u smislu člana 4 br. 7 EU-DSGVO-a:

VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst
info@veka.com

Kontakt podaci našeg Službenika za zaštitu podataka:

VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst
datenschutz@veka.com

Korišcenje veb-lokacije:
Naša ponuda izricito nije usmerena ka maloletnim licima.
Sa svim podacima koji se primaju i obraduju u okviru ove onlajn ponude postupa se u skladu s EU-DSGVO i oni se ne prenose trecim licima. 

Surfovanje na našoj veb-lokaciji bez navodenja licnih podataka 
Korišcenje naše veb-lokacije bez licnih podataka je moguce van VEKA AG Partner podrucja zašticenog lozinkom. 
Mi cemo onda saznati samo

 • vašu IP adresu
 • naziv internet lokacije ili datoteke koje ste pozvali i vreme kada ste ih pozvali ili preuzeli
 • domen preko koga ste došli do naše veb-lokacije 
 • obim prenetih podataka
 • da li je pozivanje ili preuzimanje bilo uspešno. 

Podaci se iskljucivo koriste za upravljanje internet ponudom, njenu optimizaciju i za obradu upita. 

IP adresa se može smatrati licnim podatkom jer je, pod odredenim uslovima, moguce doci do identiteta vlasnika internet pristupa koji je korišcen putem informacija datog internet provajdera.  

IP adresa se analizira samo u slucaju napada na našu internet infrastrukturu. U tom slucaju, imamo dozvoljeni interes u smislu cl. 6, st. 1 f) DSGVO-a za obradu IP adrese. Ovaj dozvoljeni interes potice iz potrebe da se odbranimo od napada na internet strukturu, da ispitamo izvor napada kako bismo pokrenuli postupke protiv lica koje je odgovorno prema krivicnom i gradanskom pravu i da efikasno sprecimo dalje napade.

IP adresa se briše ako možemo da iskljucimo mogucnost da je ona korišcena u napadu na našu internet infrastrukturu. Do ovog brisanja redovno dolazi nakon sedam dana. 

Dalje, mi snimamo sa kojih domena dolaze posetioci naše veb-lokacije. Ove podatke takode analiziramo kako bismo prepoznali trendove i statistiku, ali posle toga brišemo te podatke. 

Ova lokacija koristi „Kolacice”, a u nekim podrucjima i „Aktivne X kontrole”. 

Pored toga, ova veb-lokacija sadrži linkove ka drugim veb-lokacijama. Zakonski vlasnik ove lokacije nece biti odgovoran za odredbe o zaštiti podataka ili sadržaj tih veb-lokacija. Ako imate pitanja ili komentara u vezi sa našom praksom zaštite podataka, molimo vas da nam se obratite na adresu: datenschutz@veka.com .

Možete da sprecite skladištenje Kolacica putem odgovarajucih postavki vašeg pregledaca, medutim, to može da dovede do toga da možda necete moci da koristite sve funkcije ove veb-lokacije u njihovom punom obimu. 

Surfovanje na našoj veb-lokaciji sa navodenjem licnih podataka 

Ako nam dobrovoljno date svoje licne podatke (npr. ime i prezime, adresu ili adresu e-pošte) na našoj veb-lokaciji ili u okviru registracije za VEKA AG Partner podrucje, ti podaci se nece prenositi trecim licima bez vaše izricite dozvole ili zakonskog ovlašcenja. Ako se registrujete za VEKA AG Partner podrucje, onda na snagu stupa ugovor izmedu nas, a u vezi sa skladištenjem i omogucavanjem datog profila.

U tom slucaju, vaše podatke obradujemo na osnovu clana 6 b) EU-DSGVO-a radi ispunjenja ugovora koji postoji medu nama, ili u skladu sa clanom 6 a) EU-DSGVO-a, na osnovu pristanka koji ste dali. Do obrade dolazi radi ispunjenja ugovornih obaveza, obrade placanja, isporuke proizvoda i usluga porucenih na osnovu ugovora, prenosa podataka o vašoj adresi kompanijama za logistiku prilikom isporuke dobara i radi slanja informacija u vezi s proizvodima i akcijama, koje mogu biti interesantne za vas. Vaši podaci se prenose u okviru naših objekata licima koja obraduju porudžbinu ili licima koja su ukljucena u donošenje odluka. Prenos trecim licima mimo ovih navedenih, koji nije pokriven zakonskom neophodnošcu, vršice se iskljucivo na osnovu vašeg izricitog pristanka. Ne dolazi do automatskog donošenja odluka. 

Vaše podatke obradujemo samo ako se to zahteva radi ispunjenja našeg ugovora ili poštovanja važecih zakonskih propisa ili zbog prenosa vaših podataka. Licne podatke koje skladištite u VEKA AG Partner podrucju ne brišemo samostalno. Medutim, imate mogucnost da u svako doba izmenite pojedinacne podatke u svom profilu. Mi cemo preduzeti potpuno brisanje licnih podataka sacuvanih u okviru vašeg profila na zahtev upucen putem e-pošte (u kome se navodi vaše korisnicko ime) na adresu: datenschutz@veka.com , ako dalje skladištenje tih podataka nije dozvoljeno zbog daljih zakonskih izuzetaka. Poslovna dokumenta se skladište u skladu sa zakonskim periodima cuvanja i naknadno se brišu u skladu s propisima o zaštiti podataka.

Korišcenje eksternih pružalaca usluga

Radimo zajedno s pružaocima usluga koji u naše ime obraduju odredene podatke. To se odvija iskljucivo u skladu s odredenim važecim zakonima o zaštiti podataka. Posebno, zakljucili smo sporazum s našim pružaocima usluga u pogledu obrade podataka po osnovu ugovora koji zadovoljava zahteve clana 28 EU-DSGVO-a. Nikakvi podaci se ne prenose nebezbednim trecim zemljama niti nadnacionalnim ili meduvladinim agencijama. 

Vaša prava:

U skladu s DSGVO-om, imate sledeca prava:

+    Pravo na informacije u vezi s obradom vaših podataka 

Imate pravo da zahtevate informacije o tome da li kompanija VEKA AG obraduje licne podatke koji se odnose na vas i, ako da, koje licne podatke koji se odnose na vas obraduje kompanija VEKA AG . Imate pravo na sledece informacije:

 • Svrhe obrade
 • Kategorije vaših licnih podataka koji se obraduju
 • Primaoci ili kategorije primalaca kojima su vaši licni podaci otkriveni ili se još uvek otkrivaju
 • Ako je moguce, planirani period tokom koga ce se vaši licni podaci skladištiti ili, ako to nije moguce, kriterijum za odredivanje tog perioda
 • Ako vaši licni podaci nisu prikupljeni od vas samih, sve dostupne informacije u vezi sa poreklom podataka 
 • Postojanje automatskog odlucivanja, što obuhvata profilisanje u skladu s clanom 22 EU DSGVO-a i, barem u ovim slucajevima, relevantne informacije u vezi s razlozima za odlucivanje i obim i ocekivane efekte takve obrade za vas.

Obezbedicemo vam primerak licnih podataka koji su predmet te obrade. Ako imamo osnovane sumnje, zatražicemo dodatne informacije radi potvrde identiteta osobe koja je ovim pogodena.

+    Pravo na ispravku 

Imate pravo da od nas zatražite ispravku netacnih licnih podataka koji se odnose na vas. Uzimajuci u obzir svrhe obrade, imate pravo da zatražite dopunu nepotpunih licnih podataka, takode putem dopunske izjave.

+    Pravo na brisanje

Brisanje vaših licnih podataka nastupa kada istaknete zahtev za brisanje a ne postoje zakonska prava na cuvanje podataka niti obaveze koje su u suprotnosti sa tim. Nadalje, uvek brišemo vaše licne podatke ako oni nisu više potrebni za ispunjenje svrhe povezane sa skladištenjem ili ako skladištenje nije dozvoljeno iz drugih zakonskih razloga i ako brisanje nije u suprotnosti sa zakonskim periodima cuvanja. 

+    Pravo na ogranicavanje obrade 

Ovlašceni ste da tražite ogranicavanje obrade vaših licnih podataka ako licni podaci nisu tacni i to možete da tražite za period koji omogucava kompaniji VEKA AG da proveri tacnost licnih podataka. Ako je obrada nezakonita a vi odbijete brisanje licnih podataka i umesto toga od nas zatražite ogranicavanje korišcenja vaših licnih podataka, mi cemo postupiti po vašem zahtevu. Do brisanja podataka takode ne dolazi ukoliko su nam oni potrebni radi iznošenja neke tvrdnje, ispunjenja ili odbrane naših zakonitih zahteva ili ako ste se protivili obradi u skladu sa clanom 21, stav 1 EU DSGVO-a, pod uslovom da još uvek nije utvrdeno da li dozvoljeni razlozi koje je dala kompanija VEKA AG prevladavaju vaše razloge. 

+    Pravo na žalbu protiv obrade

Imate pravo na žalbu u svako doba protiv obrade vaših licnih podataka do koje dode na osnovu cl. 6 EU-DSGVO-a. Kompanija VEKA AG nece više obradivati vaše licne podatke u slucaju žalbe, izuzev ukoliko možemo da potvrdimo postojanje nepobitnih, legitimnih razloga za obradu koji prevladavaju interese, prava i slobode pogodenog lica ili obrada služi za iznošenje tvrdnji, ispunjenje ili odbranu zakonitih zahteva.

+    Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da primite licne podatke koji se odnose na vas a koje ste nam dali u strukturisanom, konvencionalnom i formatu koji se može mašinski ocitati, kao i da te podatke prenesete drugom odgovornom licu bez naše opstrukcije. Preduslov je da se obrada zasniva na saglasnosti u skladu sa cl. 6 ili cl. 9 EU-DSGVO-a ili na ugovoru i da se obrada odvija uz pomoc automatizovanog procesa. Nadalje, imate pravo da kompanija VEKA AG licne podatke neposredno prenese drugoj odgovornoj agenciji, pod uslovom da je to tehnicki izvodljivo.

+    Pravo na opoziv vaše iskazane saglasnosti s dejstvom za buducnost

Do opoziva vaše iskazane saglasnosti može doci u svako doba s dejstvom za buducnost. Ne snosite nikakve troškove u slucaju opoziva, prigovora ili traženja informacija. Molimo vas da opoziv pošaljete e-poštom na adresu: info@veka.com

+    Pravo na pritužbu nadzornom organu za zaštitu podataka

Ukoliko smatrate da obrada vaših licnih podataka krši odredbe o zaštiti podataka, imate pravo da u svako doba u skladu sa clanom 77 EU-DSGVO-a podnesete pritužbu nadzornom organu odgovornom za vašu saveznu državu. 

Dalje izjave o zaštiti podataka u vezi sa servisima trecih lica koji se koriste u okviru naše veb-lokacije:

User Centrix

Ovaj veb sajt koristi tehnologiju saglasnosti s upotrebom kolačića kompanije Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Munich ( https://usercentrics.com/de/ ) kako bi dobio vašu saglasnost za čuvanje određenih kolačića na vašem terminalskom uređaju i da bi ih dokumentovao u skladu sa zakonima o privatnosti podataka.

Kada uđete na naš veb sajt, sledeći lični podaci će biti preneti kompaniji Usercentrics:

 • Vaš pristanak ili povlačenje vašeg pristanka
 • Vaša IP adresa
 • Informacije o vašem pretraživaču
 • Informacije o vašem terminalskom uređaju
 • Trajanje vaše posete veb sajtu

Pored toga, kompanija Usercentrics čuva kolačić u vašem pretraživaču kako bi mogla da vam dodeli datu saglasnost ili opoziv. Podaci prikupljeni na ovaj način će se čuvati sve dok nam ne zatražite da ih izbrišemo, dok se sam kolačić Usercentrics ne izbriše ili se više ne primenjuje svrha skladištenja podataka. Obavezne zakonske obaveze zadržavanja ostaju nepromenjene.

Izjava o zaštiti podataka za servis veb-analitike Google Analytics 

Ova veb-lokacija koristi Google Analytics, servis kompanije Google Inc. („Google”) za analizu veb-a. Google Analytics koristi takozvane „Kolacice”, tekstualne datoteke koje se skladište na vašem racunaru i omogucavaju analizu korišcenja veb-lokacije. Informacije koje kolacic generiše u vezi s vašim korišcenjem ove veb-lokacije uobicajeno se prenose na server kompanije Google u SAD-u i skladište se tamo. Aktivirali smo anonimizaciju IP adrese. Na ovoj veb-lokaciji, Google stoga prethodno skracuje vašu IP adresu u okviru država clanica Evropske unije ili u drugim clanicama koje su potpisale Sporazum o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slucajevima se vaša puna IP adresa prenosi na server kompanije Google u SAD-u i tamo se skracuje. U ime operatera ove veb-lokacije, kompanija Google koristi ove informacije da bi analizirala vaše korišcenje veb-lokacije, sastavljala izveštaje u vezi s aktivnostima veb-lokacije i pružala dalje usluge operateru veb-lokacije povezane s korišcenjem veb-lokacije i interneta. IP adresa koju prenosi Google Analytics s vašeg pregledaca ne spaja se s drugim podacima s Google-a. Možete da sprecite skladištenje Kolacica putem odgovarajuceg podešavanja vašeg pregledaca. Medutim, ovim putem isticemo da u tom slucaju možda necete biti u mogucnosti da koristite sve funkcije ove veb-lokacije u njihovom punom obimu. Nadalje, možete da sprecite prikupljanje podataka koje je generisao Kolacic i koji su u vezi s vašim korišcenjem veb-lokacije (što obuhvata i vašu IP adresu) od strane kompanije Google i obradu tih podataka od strane kompanije Google, tako što cete preuzeti i instalirati dostupnu dodatnu komponentu za pregledac sa sledeceg linka: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Prikupljanje podataka putem Google Analytics-a možete spreciti klikom na sledeci link. Postavlja se Kolacic za istupanje, što sprecava buduce prikupljanje vaših podataka kada posecujete ovu veb-lokaciju: Deaktivirajte Google Analytics  

Detaljnije informacije o odredbama i uslovima korišcenja i zaštite podataka možete pronaci pod: http://www.google.com/analytics/terms/de.html ili: https://www.google.de/intl/de/policies/. Ovim putem isticemo da je na ovoj veb-lokaciji Google Analytics produžen šifrom „anonymizeIp” (anonimizuj IP) kako bi se garantovalo anonimno prikupljanje IP adresa (takozvano maskiranje IP-a). 

GOOGLE MENADŽER OZNAKA

Na našem veb sajtu koristimo Google menadžer oznaka društva Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Ovo je organizacioni alat koji možemo da koristimo za integrisanje dodatnih alata veb sajta, takozvanih „oznaka“ (na primer, u marketinške ili analitičke svrhe), u naš veb sajt i upravljanje njima. Google menadžer oznaka nam omogućava da koristimo oznake (koje su posebno identifikovane u ovom obaveštenju o privatnosti podataka) bez potrebe da ih integrišemo pojedinačno u izvorni kôd veb sajta. Umesto toga, one su centralno integrisane preko Menadžera oznaka. Nikakvi podaci se ne obrađuju preko samog Google menadžera oznaka; on funkcioniše samo kao „menadžer“ za integrisane oznake. Samo preko ovih oznaka se mogu postaviti kolačići ili se mogu obrađivati (lični) podaci u vezi sa korišćenjem našeg veb sajta. U meri u kojoj to zahteva zakon o privatnosti podataka, to se radi isključivo na osnovu vaše saglasnosti.

U podešavanjima naloga Menadžera oznaka, složili smo se sa prenosom anonimiziranih podataka Google-u. Međutim, ovo su samo podaci o upotrebi i korišćenju Menadžera oznaka, a ne podaci koji se odnose na vas. Pored toga, Google prima ove podatke isključivo u anonimiziranom obliku kako bi bilo koji zaključak o identifikovanoj osobi ili osobi koja se može identifikovati bio isključen. Google takođe uklanja sve informacije koje mogu da identifikuju naš veb sajt. Google kombinuje ove podatke sa brojnim drugim anonimnim podacima veb sajta i kreira trendove korisnika kao deo merenja učinka. Uz upoređivanje, sopstveni rezultati se mogu uporediti sa rezultatima konkurenata. To na kraju omogućava optimizaciju procesa.

Detaljnije se o Google menadžeru oznaka se informišite na https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

GOOGLE MAPE

Ova veb lokacija koristi Google Maps (API) društva Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland („Google“). Google mape je mrežna usluga za prikazivanje interaktivnih mapa za vizuelni prikaz geografskih informacija. Već kada se pristupa stranicama na kojima je integrisana mapa Google mapa, informacije o vašem korišćenju našeg veb sajta (kao što je vaša IP adresa) se prenose se na Google servere i tamo skladište; u tom slučaju, mogu se preneti i na servere društva Google LLC u SAD-u. To se radi bez obzira na to da li Google obezbeđuje korisnički nalog preko kojeg ste prijavljeni, odnosno da li postoji korisnički nalog. Ako ste prijavljeni na Google, vaši podaci će biti dodeljeni direktno vašem nalogu. Ako ne želite da budete mapirani svojim profilom na Google-u, morate da se odjavite pre aktiviranja dugmeta. Google skladišti vaše podatke (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) kao profile korišćenja i procenjuje ih.

Ako se ne slažete sa prenosom vaših podataka Google-u u budućnosti u okviru korišćenja Google mapa, imate mogućnost da potpuno deaktivirate mrežnu uslugu Google mape isključivanjem aplikacije JavaScript u vašem pretraživaču. Google mape tada ne mogu da se koriste na ovom veb sajtu.

Google uslove korišćenja možete pronaći na

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html ;

dodatne uslove korišćenja usluge Google mape možete pronaći na

https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Detaljne informacije o privatnosti podataka u vezi sa korišćenjem

Google mapa možete pronaći na veb sajtu kompanije Google.

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Napomena: Ako pristanete na korišćenje Google mapa, takođe pristajete da se vaši lični podaci obrađuju i u SAD-u. Prema oceni Evropskog suda pravde, u SAD-u postoji nedovoljan nivo privatnosti podataka u odnosu na Evropsku uniju. Naročito postoji rizik da će organi SAD-a dobiti pristup vašim podacima. Ako ne pristanete na korišćenje Google mapa, vaši lični podaci se neće prenositi u SAD.

Ažuriranje ove Izjave o zaštiti podataka 

S vremena na vreme može postati neophodno ažuriranje ove Izjave o zaštiti podataka, na primer, zbog novog zakonodavstva ili službenih propisa i novih ponuda na našoj veb-lokaciji. U tom slucaju, obavesticemo vas na odgovarajuci nacin. Uopšteno, preporucujemo vam da redovno posecujete ovu Izjavu o zaštiti podataka kako biste proverili da li je bilo nekih promena. Izmedu ostalog, da li je bilo nekih promena možete videti uz pomoc statusa ažuriranja na kraju ovog dokumenta. 

Štampanje i cuvanje ove Izjave o zaštiti podataka 

Ova Izjava o zaštiti podataka se može direktno odštampati i sacuvati, na primer, uz pomoc funkcije štampanja ili snimanja u vašem pregledacu.

09.03.2023